Privacy statement Dushi Huis

Stichting Kind aan Huis (Dushi Huis) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. Ons website-adres is https://www.dushihuis.nl

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door leden, donateurs, relaties en deelnemers zelf verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan, en gebruik van, de websites van Stichting Kind aan Huis (Dushi Huis).

Gegevensverwerking

Een Dushi Huis biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 23 jaar een veilige woonplek volgens de Dushi Methodiek. Het zijn kinderen/jongeren die niet meer bij hun ouders kunnen wonen en bij wie sprake is van een (ernstige) ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Vaak hebben zij traumatische gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van een fors hechtingsprobleem.
Veel van ons werk wordt vergoed door de regelingen die gelden voor jeugdzorg, maar niet alles. Omdat Dushi Huis elk kind behandeling op maat geeft, en omdat de reguliere zorg niet alles vergoed wat wij nodig achten, zoeken we ook de hulp van sponsoren, giften en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeninggegevens, geslacht en leeftijd) om u te informeren over onze acties en campagnes en/of de behaalde resultaten en voor (nieuwe) marketingdoeleinden. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via onze websites wanneer u zich aanmeldt. Stichting Kind aan Huis (Dushi Huis) verwerkt deze persoonsgegevens voor haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. We gebruiken de persoonsgegevens zolang het nodig is.
Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan het gestelde doel (sponsoring, donatie).
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij data

Stichting Kind aan Huis (Dushi Huis) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle medewerkers van Stichting Kind aan Huis (Dushi Huis) die van uw gegevens kennis kunnen en mogen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Mailverkeer met persoonsgegevens is encrypted m.b.v. Proton Mail
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten?

Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen met mailadres administratie@dushihuis.nl . Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.