Opleiding, training en teambuilding volgens de Dushi methodiek


Dushi opleiding

Begeleiden van kinderen met ernstige hechtingsproblemen. Pedagogisch handelen volgens de Dushi methode.


Dushi advies en werkbezoek

Breng een bezoek aan een Dushihuis. Laat je inspireren, en ervaar het leefklimaat.


Dushi Experience

Jongeren (18+) ondersteunen bij het verwerven van een betekenisvolle plek in de maatschappij.


Dushi Teambuilding vanuit ‘de bedoeling’

Teamtrajecten en assesment voor jeugdzorginstellingen.

Begeleiden van kinderen met ernstige hechtingsproblemen.
Pedagogisch handelen volgens de Dushi-methode

• Draagt jouw organisatie de zorg voor kinderen met (ernstige) hechtingsproblemen?
• Worstelen de opvoeders met opvoedings- en begeleidingsvragen?
• Zijn de opvoeders benieuwd hoe ze het kind kunnen helpen bij het ontwikkelen van een gevoel voor eigenwaarde en eigen talenten?
• Wil jouw organisatie het kind centraal plaatsen in plaats van het dossier en de regels?
• Wil jouw organisatie een integraal aanbod leveren waarin opvoeding, leefklimaat, communicatie, huisvesting en ouderbegeleiding naadloos op elkaar afgestemd zijn?
• Willen de opvoeders steviger in hun schoenen komen te staan?

Dan is deze opleiding voor jou en/of jullie organisatie bedoeld!

Begeleiden van kinderen met ernstige hechtingsproblemen
Als pedagogisch medewerker in de residentiële zorg heb je te maken met kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Vaak is er sprake is van een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblematiek. Ook hebben zij vaak traumatische gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van een fors hechtingsprobleem. Deze kinderen kunnen ook een verstandelijke beperking hebben of kampen met andere problemen waarvoor een diagnose gesteld is. Sommige kinderen hebben al diverse plaatsingen in pleeggezinnen of instellingen achter de rug. Gewoon opvoeden is voor deze kinderen niet voldoende en hen begeleiden is niet altijd gemakkelijk. De overlevingsstrategieën die zij zich eigen gemaakt hebben geven zij moeilijk op omdat deze voor hen van levensbelang zijn (geweest). De kinderen vragen om opvoeders die voortdurend de hulpvraag zien in hun ‘moeilijke’ gedrag en tegelijkertijd gefocust blijven op de krachten en kwaliteiten van ieder kind. Deze cursus richt zich op het vergroten van kennis van pedagogische methodieken, het versterken van de persoonlijk kracht en de beroepshouding van de opvoeders, de juiste communicatietechnieken en het scheppen van een stimulerend leefklimaat. Dushi streeft ernaar dat elk kind uitgroeit tot een normaal functionerend mens met een hersteld basisvertrouwen dat overal aan mee kan doen en zelfstandig kan functioneren.

Programma
In het programma worden vijf thema’s behandeld die samen een geheel vormen van waaruit jouw organisatie de Dushi-werkwijze in kan gaan zetten.

Thema 1 Basisvertrouwen en Stressreductie
Binnen het Dushi Huis is er veel aandacht voor het ontwikkelen van basisvertrouwen en stressreductie. Kinderen met hechtingsproblemen ervaren veel stress bij onduidelijkheden en veranderingen door de dag heen; thuis, op school, in contact met anderen. Het kind heeft energie nodig voor school en sociale contacten. Dit vraagt bijvoorbeeld veel organisatie en afstemming in huis maar ook om het aanleren van technieken om tot rust te komen. In het Dushi Huis wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en therapieën die de opvoeders en de kinderen hierbij kunnen helpen. In dit thema komen deze methodieken en therapieën aan bod.

Thema 2 Leefklimaat en grondtoon
Een kind moet voelen en ervaren dat hij of zij belangrijk is. Daarom is een vrolijk en warm leefklimaat de basis. Huisdieren (o.a. social dogs) zijn hierbij belangrijk als onvoorwaardelijke vriend, maar ook voor het herkennen en verwerken van emoties. De Dushi-methode is oplossingsgericht, we denken in mogelijkheden en beperken regels tot de meest noodzakelijke.Tijdens de cursus werken we bovengenoemde waarden en principes verder uit.

Thema 3 Pedagogisch klimaat
Hoe ga je als opvoeder of pedagogisch medewerker om met brutaal gedrag? Laat je een kind in zijn pyjama naar school gaan omdat hij dat wil? Hoe vaak mag een kind zijn oma bellen? Hoe reageer je op een slaande ruzie tussen twee kinderen? Wat weegt zwaarder het individuele belang of het groepsbelang? Binnen het Dushi Huis is de hechtingsproblematiek van de kinderen voor een groot deel leidend in het pedagogisch handelen. Maar dan nog blijft er genoeg over om met elkaar over van gedachten te verschillen en wisselen. Binnen dit thema gaan we in op autonomie en begrenzen, informeren en communiceren, begeleiden van onderlinge interacties en groepsdynamica.

Thema 4 Persoonlijke kracht
Van de pedagogisch medewerker wordt zeer veel gevraagd. Kinderen tonen grensoverschrijdend gedrag, voeren soms eindeloos strijd, tonen heimelijk en openlijk agressie. Op die manier leggen ze bewust of onbewust, vaak kwetsbaarheden van opvoeders en pedagogisch medewerkers bloot. Binnen dit thema gaan we in op hoe je jouw valkuilen herkent en die met je collega’s bespreekt. Hoe kun je je emoties de baas worden? Vanuit de Rots en Water-methodiek maken we kennis met methodieken voor zelfbeheersing.

Thema 5 Ouders en loyaliteit
Een goede samenwerking met ouders is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind, ook als er in het verleden veel is mis gegaan. Binnen Dushi gaat daarom veel aandacht en zorg naar de relatie met ouders. Loyaliteitsgevoelens en processen van rouw om het verlies spelen een belangrijke rol bij zowel het kind als de ouders. In dit thema staat het belang van de samenwerking met ouders centraal. Hoe ontwikkel je gevoeligheid voor processen tussen de kinderen en de ouders? We gaan in op de principes rond rouw, loyaliteit en inlevingsvermogen.

Werkwijze: ervaren en implementeren
De cursus bestaat uit zes dagen waarin we theorie en kennisverwerving afwisselen met praktijktoepassing. Tijdens de verkenning gaan we in op theorie en methodiek van de thema’s. Vervolgens voer je een daarmee samenhangende praktijkopdracht uit in jouw eigen werksituatie. We zoeken daarna verdieping door te oefenen met en reflecteren op actuele casuïstiek. We gaan uit van de leerprincipes van Kolb, dat wil zeggen dat we in de cursus zoeken naar een combinatie van ervaren, actief uitproberen, reflectief observeren en abstracte begripsvorming. Houd naast de bijeenkomsten rekening met een tijdsinvestering van circa 20 uur voor de literatuur en praktijkopdrachten. Locatie De eerste twee cursusdagen vinden plaats in het Dushi Huis te Ellecom. Hier maakt je als cursist kennis met het Dushi leefklimaat. Je doet inspiratie op. De andere vier cursusdagen vinden plaats op een zelf te bepalen locatie. Docenten Alle docenten/trainers werken bij het Dushi Huis. Elk thema wordt door een expert op het specifieke vakgebied verzorgd.

Programma (opzet)
Dag 1
Basisvertrouwen en stressreductie (verkenning theorie en methodiek)
Stressreducerende methoden en technieken in de praktijk
Dag 2
Basisvertrouwen en stressreductie (casuïstiek en praktijk)
Grondtoon en leefklimaat (verkenning theorie en methodiek)
Dag 3
Grondtoon en leefklimaat (casuïstiek en praktijk)
Pedagogisch klimaat (theorie en methodiek)
Dag 4
Pedagogisch klimaat (casuïstiek en praktijk)
Persoonlijke kracht (verkenning theorie en methodiek)
Dag 5
Persoonlijke kracht (casuïstiek en praktijk)
Ouderbegeleiding (verkenning theorie en methodiek)
Dag 6
Ouderbegeleiding (casuïstiek en praktijk)
Eindpresentatie van deelnemers

Praktische informatie
Duur van de cursus
Zes dagen van 09.30 –16.30 uur.
Intakegesprek
Voorafgaand aan de cursus heeft de docent een (telefonisch of persoonlijk) intakegesprek met de opdrachtgever en enkele deelnemers. Zo kunnen we inspelen op specifieke zaken binnen jullie organisatie.
Certificaat en toetsing
Deelnemers ontvangen een GITP PAO-certificaat op basis van aanwezigheid (minimaal 75%) en actieve deelname. Voor een certificaat met accreditatie is minimaal 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende resultaat over de praktijkopdracht vereist.
Accreditatie
Kwaliteitsregister jeugd (SKJ): 54,5 punten (accreditatie is afgerond).
Evaluatie
GITP PAO verzorgt een schriftelijke evaluatie van de cursus. Aan de deelnemers wordt enkele dagen na afloop van de cursus gevraagd online een evaluatieformulier in te vullen om zo hun beoordeling te geven van de cursus. Jullie ontvangen vervolgens een evaluatieverslag.

De kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 14.200,- vrij van btw. Dat is inclusief online leeromgeving met literatuur, alle docentkosten, reiskosten, accreditatie-aanvragen en cursusontwikkeling, locatiekosten en catering van de twee cursusdagen bij het Dushi Huis.
Exclusief locatiekosten van de vier andere dagen eventuele catering.
Voor deze prijs kunnen maximaal 16 cursisten deelnemen.
Op deze offerte zijn de algemene voorwaarden van GITP Organisatieontwikkeling van toepassing.

Download als PDF