Opleiding, training en teambuilding volgens de Dushi methodiek


Dushi opleiding

Begeleiden van kinderen met ernstige hechtingsproblemen. Pedagogisch handelen volgens de Dushi methode.


Dushi advies en werkbezoek

Breng een bezoek aan een Dushi Huis. Laat je inspireren, en ervaar het leefklimaat.


Dushi Experience

Jongeren (18+) ondersteunen bij het verwerven van een betekenisvolle plek in de maatschappij.


Dushi Teambuilding vanuit ‘de bedoeling’

Teamtrajecten en assesment voor jeugdzorginstellingen.

Dushi Experience

Jongeren vanaf 18+ ondersteunen 
Binnen uw gemeente wonen groepen jongeren van 18 jaar of ouder die moeite hebben aansluiting te vinden bij het normale maatschappelijke leven. Vaak hebben deze jongeren al hulpverleningstrajecten achter de rug, maar nog altijd zijn er problemen op het gebied van opleiding, werk, financiën, wonen en het sluiten en onderhouden van vriendschappen. Vaak is er sprake van bovenmatig gebruik van alcohol, drugs of zijn er andere verslavingen. Deze jongeren kunnen behoorlijk wat overlast bezorgen en kosten veroorzaken. Aan de basis van deze problemen liggen het ontbreken van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen of persoonlijkheidsproblematiek, al dan niet veroorzaakt door trauma’s in het verleden.

Het project Experience is ontstaan vanuit de Dushi methodiek. Kinderen en jongeren die wonen en opgroeien in een van de Dushi Huizen worden geholpen met verschillende stressreducerende en identiteitsversterkende therapieën. Dushi helpt de kinderen bij het herstellen van het basisvertrouwen. Jongeren die in de Dushi Huizen wonen volgen het programma DAFT: Dushi Afternoon waarin zij met elkaar onder begeleiding van volwassenen activiteiten bedenken, uitvoeren en ondergaan gericht op ontwikkeling van identiteit, zelfbewustzijn en zelfstandigheid.

Doel en werking
Het doel van het Dushi Experience is de betrokken jongeren te ondersteunen bij het verwerven van een betekenisvolle plek in de maatschappij. Duurzaam en onder eigen regie.
Dushi Experience is een op zelfstandigheid gerichte behandeling waarin recht gedaan wordt aan de specifieke problematiek van de doelgroep. Het is gericht op de ontwikkelen van het vermogen tot stress- en zelfregulatie. Samen met de jongeren wordt onderzocht hoe stressmechanismen bij hen werken. Wat zijn de stressbronnen in hun leven? Hoe leren zij die herkennen? Hoe reageren lichaam en geest op stress en hoe kan de jongere grip krijgen op zijn of haar reacties op stress?

De jongeren krijgen verschillende methoden en therapieën aangeboden door therapeuten die samen met hen op zoek gaan naar hoe contact te maken gevoelens, het verwerken van trauma’s en het ontwikkelen van identiteit.

Het programma is ontwikkeld door professionals op het punt van autonomie- en identiteitsontwikkeling en speelt in op drie componenten:

• Zelfbewustzijn: van eigen gevoelens, wensen, meningen en vermogen deze te uiten in sociale interactie.
• Gevoeligheid voor anderen: diens wensen, gedachten, behoeften. Empathisch kunnen zijn en het vermogen tot- / behoefte aan intimiteit en separatie.
• Vermogen tot hanteren van nieuwe situaties: vermogen om snel op gemak te zijn in nieuwe situaties.

Als de ontwikkeling van autonomie niet goed verloopt, ontstaat er een gevoel van niet geliefd of niet goed genoeg te zijn en wordt de ander als niet betrouwbaar ervaren. Vanuit autonomieproblemen kan psychopathologie ontstaan. Autonomieproblemen worden zichtbaar in de vorm van bijvoorbeeld angststoornissen, stemmingsstoornissen, ADHD, anti-sociaal gedrag, agressie of passief gedrag. Veel van deze jongeren ervaren een onvermogen om zelfstandig en vanuit innerlijke vrijheid te denken, te handelen en bevredigende relaties met anderen te op te bouwen. Ze kunnen als het ware onvoldoende met zichzelf en anderen uit de voeten. Pas als de jongere controle ervaart op eigen stressreacties, beter weet wat hij of zij wil en kan, kan er met ondersteuning van anderen gekeken worden naar een reële invulling van de toekomst.

Het Dushi Experience traject is alleen op maat. Om jongeren het gevoel te geven dat zij verbonden zijn met de maatschappij en dat hun deelname ertoe doet, is er geen tijdslimiet op hun ontwikkeling te geven. Iedere jongere heeft eigen hulpvragen en een eigen tempo als het gaat om ontwikkeling. Het project dient dan ook goed ingebed te raken in de omgeving van de jongere, zodat belangrijke personen uit het netwerk (familie, betrokken hulpverleners, coaches, jongerenwerk) naadloos verder kunnen op de ingezette route, ook als Dushi Experience is afgesloten.
Het Dushi Huis heeft door de jaren heen een betrouwbaar bestand opgebouwd van therapeuten en coaches. Deze zijn inzetbaar voor Dushi Experience maar het is interessant om in de eigen gemeente ook een pool van geschikte therapeuten en coaches op te bouwen. Dicht bij huis en daardoor makkelijk bereikbaar en in te schakelen voor en door de jongeren zelf.

Aanpak
• In contact met de jongeren staan de ambassadeurs centraal. Dat zijn jongvolwassenen met dezelfde ervaringen en bekend met de moeizame weg naar zelfstandigheid. Deze jongeren hebben het hele proces doorlopen en zijn aanspreekpunt. Zij motiveren de deelnemers om mee te gaan in veelal nieuwe activiteiten. Ook geven zij positieve- en negatieve signalen door aan het zorgteam zodat de zorg steeds opnieuw afgestemd kan worden.
• Een op maat samen te stellen zorgteam ondersteunt de ambassadeurs en de betrokken netwerkpartners bij de begeleiding van de jongeren in het traject, zowel organisatorisch als zorginhoudelijk.
• Er wordt gewerkt met verschillende stressreducerende en ik-versterkende methoden en therapieën bekend uit de Dushi-methodiek. Te denken valt daarbij aan mindfulness/meditatie- en ademhalingsoefeningen. Sport en weerbaarheid, paardentherapie of ‘social dog’, muziektherapie, diverse creatieve therapieën, massage en coaching op identiteitsontwikkeling.
• Praktische hulpvragen worden in kaart gebracht en indien nodig wordt met de jongere gezocht naar passende hulp en ondersteuning op diverse leefgebieden (financiën, wonen, familie relaties, e.d.).
• Als basis is er een wekelijkse maaltijd op een vaste locatie binnen de gemeente waarin de jongeren onder begeleiding van de ambassadeurs met elkaar koken en eten, met als doel te komen tot onderlinge contact opbouw, vertrouwen, motivatie, structuur en ondersteuning.

Het Experience traject duurt minimaal een half jaar en kent drie fasen:

1. Verbinding en kennismaking
Jongeren bereiken, verleiden en bewust maken van hun proces en mogelijkheden. Contactmomenten staan centraal; zowel in de groep als individueel. Kennismaking met de verschillende methodieken en activiteiten.

2. Beweging en ontdekking
Eigen ontwikkeling van de jongeren staat centraal, individueel en in de groep. Lopende trajecten binnen de methoden en activiteiten, praktische hulp. Onderzoek naar eigen perspectief en mogelijkheden.

3. Autonomie
Vervolg van thema’s in fase 2: beweging en ontdekking. Daarbij wordt gezocht naar inbedding en overdracht en steunfiguren in de directe omgeving. Het in de gemeente bekende netwerk van ondersteuners, uit persoonlijk en professioneel veld, wordt zoveel als mogelijk betrokken en deelgenoot gemaakt van de visie op en werkwijze in het project. Coaching en training behoren hier tot de mogelijkheden.

Investering
Dushi Experiënce is altijd maatwerk, prijzen dus in overleg.

Download als PDF